Make your own free website on Tripod.com
Qhev ntaus hlau
Raug kaw hauv havzoov nyob ntawm occident
lawv coj nws mus rau Rome chav, qhev,
Lawv muab haujlwm ntaus hlau rau koj
es koj ua hlua hlau.
Tus hlau liab ploog koj tshem ntawm qhov cub los,
yuav laij rau dabtsi los tau,
koj muab ua ntau rab ntaj
es koj cov neeg txhiaj txiav tau cov hlua hlau,
tabsis koj, ib tug qhev,
koj ua ntau txog hlua hlau, ntau txog hlua hlau ntxiv.